Mizuno MX-100 iron

The Mizuno MX-100 looks forgiving at address